Domovní instalaceReklamní leták

Stáhněte si náš aktuální reklamní leták.


Návody a doporučení - Podlahové vytápění


Podlahové vytápění má i přes svou dlouhou minulost stále nejlepší vlastnosti pro ideální rozvádění tepla u koncepcí vytápění budoucnosti. Koncepce vytápění se na něj budou v budoucnosti stále více orientovat, protože umožňuje dosáhnout efektivnějšího využití tepla při snížení energetických nároků. Je nutné vycházet z toho, že v blízké budoucnosti nebude existovat alternativa k nízkoteplotnímu vytápění. Proto je podlahové vytápění prozíravým rozhodnutím také s ohledem na neustálé zdražování energií. Pokud zvážíte vybavení budovy podlahovým vytápěním z hlediska pozdějších možností přestavby na energeticky úsporné zdroje tepla nebo alternativní zdroje energie, ihned zjistíte: podlahové vytápění je pevně integrovanou součástí budovy, stává se nezbytným prvkem a srůstá do jednoho celku s budovou. Tyto budovy mají tedy veškeré předpoklady umožňující pozdější dostavby a přestavby na budoucí technologie vytápění, zohledňující úspory energie.

Podlahové vytápění

Podstatou systémů podlahového vytápění je rovnoměrné rozdělení teploty po celé ploše vytápěné místnosti. Vysoký podíl sálání umožňuje dosažení pocitu optimálního komfortu v místnosti již při teplotách o 2 až 3 °C nižších, než jsme zvyklí u vytápění pomocí otopných těles. Díky těmto přednostem přináší podlahové vytápění v porovnání s klasickým vytápěním otopnými tělesy úsporu 8 až 10 % topných nákladů ročně.

profil topení

Konstrukce podlahového vytápění

Celková struktura podlahové konstrukce má pro správnou funkci podlahového topení velký význam. Nad izolací jsou topné trubky uloženy přímo v mazanině. Trubky jsou mazaninou obaleny. Mazanina slouží jako vrstva pro rozdělení zátěží. Podlahy v obytných budovách jsou ze stavebně technického hlediska koncipovány jako "plovoucí mazaniny", které musí odpovídat platným normám pro zvukovou a tepelnou izolaci, stejně jako pro pevnost a rovnost povrchů.

1 - Vnitřní omítka
2 - Podlahová lišta
3 - Okrajová izolační páska - součástí PT
4 - Obkladová deska, popř. materiál finální podlahy
5 - Flexibilní lepidlo s certifikací pro použítí na podlahová vytápění, chemicky kompaktibilní penetrace podkladu dle DIN 18560
6 - Mazanina, beton + plastifikátor, anhydridová zálivka dle DIN 18560
7 - Trubka podlahového vytápění
8 - Tepelná a kročejová izolace, systémová deska dle EN 1264 (DIN 4725), DIN 4109 WSchVo
10 - Uzávěrka proti vlhkosti (např. DIN 18337)
11 - Základní stavební konstrukce (betonová deska)
12 - Zemina

konstrukce podlahového vytápění

Druh a rozsah opatření na ochranu proti vlhkosti musí být stanoveny vedením stavby. Potřebné práce musí provádět odborné firmy. Normy, které je nutno dodržovat:

 • DIN 4117 Izolace staveb proti zemní vlhkosti
 • DIN 4122 Izolace staveb proti beztlakové povrchové vodě
 • DIN 18195 Izolace staveb
 • DIN 18336 Izolace proti tlakové vodě
 • DIN 18337 Izolace proti beztlakové vodě

Teplotní profily

Podlahové vytápění pracuje s náběhovou teplotou okruhu 27 °C až 45 °C. Úspory energie tak začínají již při výrobě tepla. Topný kotel předává do svého okolí až o 15 % méně tepelné energie v důsledku ztrát vyzařováním oproti kotli pracujícímu s vysokou teplotou.

Zdraví a pocit tepla

Lidská látková výměna je exotermním procesem, při němž vzniká teplo. Různé oblasti našeho těla přitom mají různě vysoký převod tepla a vyžadují odpovídající temperované zóny. Když je například oblast hlavy s větším převodem tepla teplejší než oblast nohou s menším převodem tepla, bude omezena naše schopnost předávat teplo a klima se bude jevit jako nepříjemné.

Systémy podlahového topení mají pozitivní vliv na zdraví člověka, minimalizují víření prachu v místnosti (menší cirkulace vzduchu při předávaní tepla), čímž je šetrné k dýchacím cestám. Nemusíte napomínat děti, které si tak rády hrají na zemi, odpadá riziko prochladnutí ze studené podlahy.

Podlahovým vytápěním se podstatně omezí schopnost růstu roztočů a bakterií, a to díky vysoušecímu efektu.

Efekt samoregulace podlahového vytápění

U podlahového vytápění se pozitivně projevuje efekt samoregulace. Předávání tepla z podlahového vytápění se uskutečňuje pouze tehdy, vzniká-li teplotní rozdíl mezi vzduchem v místnosti a podlahou. To znamená, že když teplota vzduchu v místnosti přídavnými zdroji tepla, jako je sluneční záření nebo tělesná teplota přítomných osob stoupne o 1 °C a tím se sníží teplotní rozdíl mezi vzduchem v místnosti a povrchovou teplotou podlahy, sníží se také předávání tepla z podlahy o 25 %.

Estetické vlastnosti

Volnost tvarových úprav a velkoryse stanovené prostory odpovídají očekáváním současných stavebníků. Moderní architekt zde profituje z výhod podlahového vytápění jako prakticky nepostradatelného systému vytápění. Každou budovu lze plánovat podle individuálních nároků, aniž by se musely brát v úvahu nějaké kompromisy tam, kde konvenční systémy vytápění neumožňují jinou volbu.

Systém podlahového topení je vhodný téměř pro všechny typy podlahových krytin. 

Podlahové vytápění a plovoucí podlahy

Plovoucí podlahy lze použít, pokládka podlah by však měla splňovat určité parametry

 • pokládka na čerstvý, popř. vlhký beton není přípustná
 • beton má být minimálně 8 týdnů starý
 • vždy je nutno před vlastní pokládkou provést měření zbytkové vlhkosti v betonu, která se podřizuje pokládanému materiálu na lamináty aj. cca 0,5 CM% (měření za pomocí CM - vlhkoměru)
 • před každou pokládkou musí být provedena topná zkouška 
 • na betonový podklad musí být vždy položena parozábrana o tlouťce cca 0,2 mm
 • odpovídající podložka (odhlučňovací)
 • maximální povrchová teplota by neměla přesáhnout 28 °C
 • dodržovat klimatické podmínky, tj. optimální teplota v místnosti 18 - 22 °C a relativní vlhkost 40 - 70 %.
Při nedodržení těchto podmínek může dojít k deformaci a narušení plovoucích podlah.

Za těchto podmínek Vás podlaha bude těšit spoustu let.